URZĘDY - MONARCHIA STANOWA

URZĘDY - MONARCHIA STANOWA
Województwa i ziemie → w XV w dawne dzielnice nazwano województwami, a mniejsze dzielnice ziemiami. Ruś po nadaniu jej prawa polskiego w 1434 stała się województwem ruskim (podzielonym na ziemie). W każdym województwie było po kilka kasztelanii (z wyjątkiem Rusi), ale podział na kasztelanie ustępował w XV w podziałowi na powiaty → […]

HIPOTEKA I PRAWO HIPOTECZNE.

HIPOTEKA I PRAWO HIPOTECZNE.
Przepisy dotyczące rzeczowego zabezpieczenia wierzytelności pieniężnej na nieruchomości;
Prawo polskie – przepisy dotyczące hipoteki jeszcze z czasów końca XVI w.
Kodeks Napoleona – nie najlepszy w porównaniu z przepisami polskimi i Landrechtem:
* Braku jawności hipoteki
* Przewidywał odnawianie hipoteki, co pewien czas, jej przedawnienie się w wypadku nieodnowienia po 10 latach.
* Brak […]

ZAKRES PRAWA ADMINISTRACYJNEGO. - PRAWO ADMINISTRACYJNE

ZAKRES PRAWA ADMINISTRACYJNEGO. - PRAWO ADMINISTRACYJNE
Dwie duże części prawa administracyjnego:
* prawo o ustroju organów administracji (+ w XX w. postępowanie administracyjne)
* prawo materialne, reglamentujące różne dziedziny życia.
Ukształtowanie się prawa administracyjnego było połączone z konstrukcją państwa prawa ≠ państwo policyjne.
* urzeczywistnienie programu liberalnego mieszczaństwa w ramach monarchii konstytucyjnej.
* podział władz i prawa i wolności […]

PRAWO GOSPODARCZE. ZASADY WOLNOŚCI I REGLAMENTACJI.

PRAWO GOSPODARCZE. ZASADY WOLNOŚCI I REGLAMENTACJI.
Choć do lat osiemdziesiątych XIX w. przeważały ujęcia liberalne i indywidualistyczne (wolność gospodarcza), to władza państwowa (nieraz pod naciskiem grup interesów) interweniowała w stosunki gospodarcze.
W Królestwie Polskim w 1816 r. proklamowano wolność przemysłową (zasada, iż do uprawiania przemysłu nie trzeba przywileju, nie jest się skrępowanym przepisami cechowymi), oraz […]

SAMORZĄD GOSPODARCZY.

SAMORZĄD GOSPODARCZY.
Służył reprezentacji i obronie grup interesów, a dla państwa był jednym z instrumentów oddziaływania na życie gospodarcze poprzez przekazywanie części swoich uprawnień z zastrzeżeniem nadzoru.
 Rolnictwo:
* Prusy - izby rolnicze lub przymusowe zrzeszenia obejmując tylko rolników płacących określonej wysokości podatek.
* Austria – ustawa o izbach rolniczych nie została wprowadzona w życie ze względu […]

SEJM za czasów MONARCHII PATRYMONIALNWJ-

SEJM za czasów MONARCHII PATRYMONIALNWJ-
 Początkowo w ważniejszych sprawach powoływano wolną ludność miast i okolicy na WIECE, będące środkiem sprawowania władzy przez książąt oraz forum sądowym (dla najważniejszych spraw)
* książęta korzystali z niego celem uzyskania formalnej aprobaty dla prezentowanych decyzji
* poprzedzała go narada możnych („starszych miasta”), na której przygotowywali oni wnioski w sprawach […]

Rodzaje przestępstw. PRAWO KARNE POLSKIEGO ŚREDNIOWIECZA

Rodzaje przestępstw. PRAWO KARNE POLSKIEGO ŚREDNIOWIECZA
Sprawy większe
Sprawy mniejsze
* zależne od wagi sprawy i rodzaju sądu
Najcięższe przestępstwa ścigane z urzędu:
Zbrodnia obrazy majestatu (crimen laesae maiestatis),
zamku, wprowadzenie wroga doZdrada (poddanie kraju)
(przestępstwo herezji znane wPrzestępstwa przeciw religii panującej I poł. XIV w., a od edyktu z 1424 prześladowano wyznawców husytyzmu)
Przeciw fałszywej monety, domaganie sięinteresom […]

Aksjologia rządów prawa” - Kojder

Aksjologia rządów prawa” - Kojder
# idea rządów prawa opiera się na 2 zasadach:
1. działania władzy publ. są jawne, polegają na stosowaniu przepisów prawa pozytywnego, a decyzje formułowane są w języku zrozumiałym dla społeczeństwa
2. władza jest ograniczona prawem – może czynić tylko to, co jest prawnie dozwolone
 tak rozumiana idea rz.p. zawiera przesłanki aksjologiczne dot. treści […]

EMILE DURKHEIM (klasyk)

EMILE DURKHEIM (klasyk)
Poruszane zagadnienia:
1) typy więzi społecznych
2) związane z nimi typy prawa
3) przestępczość i jej „normalność”
4) ewolucja prawa karnego
# SPOŁECZEŃSTWO – nie jednostki, tylko byt moralny
fakty społeczne należy badać jak rzeczy (obiektywnie, bo są oderwane od ludzi)
# PRAWO – wskaźnik integracji /solidarności społecznej; podstawą prawa są obyczaje
 normy prawne – usankcjonowane zasady postępowania
# SOLIDARNOŚĆ […]

SPADKI

SPADKI
Ziemskie prawo spadkowe
 ograniczenia kierowane przeciwko kościołowi → 1505, 1510 – konstytucje – zakaz dysponowania dobrami na rzecz kościoła, chyba że za zgoda sejmu
 od XVII w – pod wpływem prawa węgierskiego Czwarcizna → synowie dziedziczą ¾; córki ¼, nawet jeśli synowie utracą swoją cześć. Dobra macierzyste nadal w częściach równych.
 masę spadkową dzielił najstarszy […]