POCZĄTKI PRAWA PRACY - ZASADY OGÓLNE.

POCZĄTKI PRAWA PRACY - ZASADY OGÓLNE.
Początki w przepisach drugiej połowy XVIII i początku XIX w dotyczących ludzi luźnych.
Nowoczesne prawo pracy powstało jako wynik połączenia rozwoju kapitalistycznych stosunków produkcji z powstaniem klasy robotniczej podejmującej walkę o swoje prawa.
W XIX w. przepisy prawa pracy występowały w prawie zobowiązań jako najem pracy → traktowanie pracy jako towaru. Przyjmowano zasadę równości stron, bez zagłębiania się w faktyczna nierówność. Zapłatę (określoną w stosunku do czasu lub ilości wykonanej pracy) uiszczano zwykle tygodniowo lub miesięcznie, ale czasem tez i rocznie czy kwartalnie.
Wymówienie: jeśli bez powodu to pracodawca musiał zapłacić całkowitą pensję za czas, jaki powinien oddzielać wymówienie od ustawowego terminu ustania najmu pracy. Jeśli z powodu winy pracownika (zła wola, oczywista niestaranność, niestosowne zachowanie) to natychmiast bez pensji → dawało to drogę do nadużyć.
Podobnie musiał czynić pracownik – w razie niestosownego zachowania się lub nieodpowiednich wymagań ze strony pracodawcy, albo w razie nie zapłacenia czy nie wywiązania się z warunków umowy pracownik miał prawo opuścić miejsce bez uprzedniego wymówienia. Jeżeli nie było przyczyny miał taki sam czas na wymówienie jak pracodawca.

Comments are closed.