USA

USA
1. Ameryka Północna stanowiła od XVI wieku teren ekspansji Hiszpanii, Francji, Holandii i Anglii.
2. Liczba kolonii angielskich w II połowie XVIII wieku wynosiła 13: Connecticut, Delaware, Georgia, Karolina Północna, Karolina Południowa, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Pensylwania, Rhode Island, Wirginia.
3. W koloniach północnych na terenach tzw. Nowej Anglii obok rolnictwa zaczął rozwijać się w XVIII […]

Konstytucja USA 17 IX 1787

Konstytucja USA 17 IX 1787
1. Izba Reprezentantów: 25 lat, od 7 lat w stanie, w którym kandyduje. Ma wyłączne prawo wnoszenia impeachment.
2. Senat podzielony na 3 grupy. 30 lat, obywatel USA od 9 lat, w chwili wyborów zamieszkuje stan, w którym kandyduje. Wiceprezydent nie bierze udziału w głosowaniu, chyba że zachodzi równość głosów.
3. Senat sądzi w drodze impeachment. […]

Stany w XIX i XX wieku

Stany w XIX i XX wieku
1. W momencie powstania USA liczyły 1,1 mln km2 oraz 2,3 mln ludności.
2. Obecnie liczba stanów, po przyłączeniu po wojnie Alaski i Hawajów, wzrosła do 50 – 9 mln km2 oraz 250 mln ludności.
3. W wyniku rozbieżności doszło do secesji czyli wystąpienia z federacji 7 i następnie 4 stanów południowych, które utworzyły […]

HISTORYCZNE ZNACZENIE KONSTYTUCJI 3 MAJA

HISTORYCZNE ZNACZENIE KONSTYTUCJI 3 MAJA
Sejm Czteroletni działał, gdy na skutek wojny rosyjsko-tureckiej Rosja wycofała wojska z terenu Rzeczypospolitej i ta odzyskała swobodę działań. Twórcy Konstytucji chcieli wykorzystać ten moment by dokonać reformy ustroju, który umocniłby państwo i przywrócił mu suwerenność (widać to w preambule Ustawy Rządowej).
O charakter Konstytucji 3 Maja zaczął się spór od razu […]

M.PATRYMONIALNA (X-XIV)

1) M.PATRYMONIALNA (X-XIV)
2) M.STANOWA (XIV-POŁ XV)
$Przywileje generalne
 1355 w Budzie:nie nadzw.podatki
 1374 koszycki: wolność podatkowa szlachty
 1422 czerwiński: nie konfiskuje bez sądu
 1423 statut warecki
 jedliński(1430) i krakowski (1433) – neminem captivabimus nisi iure victum
$ Przywilej ziemski: nieszawski 1454: bez zgody sejmików król nie może wyd.nowych praw, zwoł. posp. Ruszenia
$ Statuty K.Wielkiego 1350-360
3) RP.SZLACHECKA (XV-XVIII)
$ […]

KONSTYTUCJA 3 MAJA 1791

KONSTYTUCJA 3 MAJA 1791
SEJM:zwoływany przez króla,marszałka sejmu i z mocy prawa
>> Izba Poselska nadal szlachecka:204 z sejmików,24 plenipotentów miast)
>> Senat(132:wójtowie,kasztelanowie, biskupi, ministrowie+ metropolita kijowski) - ograniczono jego kompetencje: weto zawiesz,łączne liczenie głosów, brak inicjatywy ustawodawczej
 Zniesienie instrukcji i liberum weto
 sejm „zawsze gotowy”
 wł.ustawodawcza, kontrola rządu, nadzór nad organami państwowymi
KRÓL:dziedziczność, kontrasygnata,
 ograniczono jego kompetencje ustawod. […]

K.KWIETNIOWA 1935

K.KWIETNIOWA 1935
 ustrój autorytarny
państwo-porządek prawny - dobro wspólne (interesy zbiorowe ważniejsze+duża ingerencja)
ograniczenie praw polit.+ obowiązki obywateli
PREZYDENT:władza jednolita i niepodzielna (bez podziału władzy i zwierzchnictwa narodu), nieodpowiedzialny
ust:dekrety z mocą ustaw, weto zawiesz, mianował 1/3 senatorów, zwoł.rozw Sejm
ustr: inicjatywa zmiany konstytucji i weto w stos do zmian posłów
wyk:mianowanie prezesa RM i na jego wniosek ministrów,łaska,na czele sił […]

K.MARCOWA 1921

K.MARCOWA 1921
 ciągłość państwa polskiego
 zasada zwierzchnictwa narodu (formalne dopuszczenie wszystkich do życia publicznego), demokracji reprezentacyjnej (sejm i senat w 5-przym.wyborach),podziału władz, państwa liberalnego(cele jednostkowe nad państwowymi),jednolitości państwa
 sys.rządów parlamentarnych-rząd miał władzę póki miał zaufanie większ. parlamentu, odpowiedzialność parlamentarna ministrów
 pr.polityczne(pr.wyborcze,urzędy), obywatelskie (równość wobec prawa,do ochrony życia, wolności,mienia), społeczne (ochrona pracy), wolnościowe + obowiązki obywatelskie
SEJM […]

K.KRÓLESTWA POLSKIEGO 1815

K.KRÓLESTWA POLSKIEGO 1815
bardziej liberalna(więcej swobód i praw, rozszerz.kompetencji sejmu), mniej demokratyczna (równość wobec pr. tylko dla chrześcijan, wolność osobista chłopów ogranicz. przez przepisy admin, uprzywilej.szlachty)
 neminem captivare permittemus
SEJM:co 2 lata i w potrzebie,30 dni – kompet. szersze ale ogr.w praktyce:
 ustawodawstwo dot. pr.sądowego i administracyjnego, budżet i podatki, ustawodawstwo konstytucyjne, kontrola rządu(ograniczona)+impeach. (odp.konstytucyjna)
>> Izba Poselska(77 […]

K. KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO 1807

K. KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO 1807
 ogr.suwerenność+zależne od Francji
 polityka zagr. – minister SW Saksonii
 wiele decyzji-rezydenci francuscy,potem ambasador Francji
 ograniczenie podziału na stany (poddaństwo out+równość wobec prawa)
 pr.obywatelskie(wolność osob., równość wobec prawa i sądu) i pr. polityczne (urzędy, prawa wyborcze) – Żydzi bez nich
 chłopi-ograniczone prawo do ziemi
SEJM:(co 2 lata,15 dni) brak kontroli rządu, skromne kompetencje […]