K. KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO 1807

K. KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO 1807

 ogr.suwerenność+zależne od Francji
 polityka zagr. – minister SW Saksonii
 wiele decyzji-rezydenci francuscy,potem ambasador Francji
 ograniczenie podziału na stany (poddaństwo out+równość wobec prawa)
 pr.obywatelskie(wolność osob., równość wobec prawa i sądu) i pr. polityczne (urzędy, prawa wyborcze) – Żydzi bez nich
 chłopi-ograniczone prawo do ziemi
SEJM:(co 2 lata,15 dni) brak kontroli rządu, skromne kompetencje (podatki,pr. cywilne i karne, spr. monetarne)
>> Izba Poselska(60 posłów szlach.,40 deput. gminnych–szlachta i mieszczanie razem!!!)-projekty uchwał do Senatu
>> Senat(po 6 bisk,wojew, kasztel przez króla)- czy Izba P. przestrzega konstytucji
KRÓL: unia dynastyczna z Saksonią (dziedziczność)-kierown rządu(Rady Stanu),inicjatywa+DEKRETY+pr.rozbudowy
Konstytucji,zwoł/odr Sejmu
RADA MINISTRÓW:pod kontrolą R.Stanu
 ministrowie+prezes(przez króla)
brak odpow.ministrów i rządu jako całości przed sądem
RADA STANU: 6 ministrów+4 referendarzy+ sekretarz stanu pod kierown.króla
 decyzje zatwierdzane przez króla
 projekty ustaw i dekretów
 sądownictwo: spory kompetencyjne i administracyjne+sąd kasacyjny
 sprawy administracyjne(np.budżet)
SĄDOWNICTWO:niezawis i dożyw sędziów
kodeks cywilny Napoleona
 równość wobec prawa i sądu
 odrębne sądy cywilne i karne-inst. Kasacyjną R. Stanu,potem Sąd Kasacyjny
ADMINISTRACJA:rozwinięta-wprowadzenie zawodowych urzędników(rady prefekturalne)
 rady municypalne,miejskie,wiejskie+ rady departamentalne i powiatowe-samorząd terytorialny

Comments are closed.