K.KWIETNIOWA 1935

K.KWIETNIOWA 1935
 ustrój autorytarny
państwo-porządek prawny - dobro wspólne (interesy zbiorowe ważniejsze+duża ingerencja)
ograniczenie praw polit.+ obowiązki obywateli
PREZYDENT:władza jednolita i niepodzielna (bez podziału władzy i zwierzchnictwa narodu), nieodpowiedzialny
ust:dekrety z mocą ustaw, weto zawiesz, mianował 1/3 senatorów, zwoł.rozw Sejm
ustr: inicjatywa zmiany konstytucji i weto w stos do zmian posłów
wyk:mianowanie prezesa RM i na jego wniosek ministrów,łaska,na czele sił zbr, reprezentacja
kontr:rozwiązanie sejmu i senatu,odwołanie prezesa RM i NIK, pociąganie ministrów do odp.konstyt
nadzwyczajne upr. w czasie wojny (dekrety w zakresie całego ustawod.itp.)
specjalny system wyboru
wydawał prerogatywy (bez kontras) i uprawnienia zwykłe
RADA MINISTRÓW powoł. przez prezydenta na wniosek prezesa RM
 inicjatywa ustawodawcza
 rozporządzenia wykonawcze
 ministrowie odp. politycznie(przed prezyd.), parlamentarnie (przed parlamentem), konstytucyjnie (przed Trybunałem Stanu)
 silna poz prezesa-on ustalał ogólne zasady polityki państwowej
SEJM i SENAT-zmniejszenie ich roli (ale zwiększenie roli Senatu),5 lat
>> Sejm:208 posłów,wyb. tajne, powszechne, równe,bezpośrednie w okręgach 2mandatowych (kandydatów zgłaszały Zgrom.Okręgowe)
>> Senat:96 senatorów (1/3 przez króla, 2/3 w głos. Pośrednim przez elitę)
wyłączono spr.organizacji rządu, administracji i wojska;pozostałe ograniczono (dekrety i weto prezydenta)
bez zgody prezydenta nie da się zmienić konstytucji
mogły żądać ustąpienia rządu ale za aprobatą prezydenta
 pociąganie do odp. konstytucyjnej

Comments are closed.