K.MARCOWA 1921

K.MARCOWA 1921
 ciągłość państwa polskiego
 zasada zwierzchnictwa narodu (formalne dopuszczenie wszystkich do życia publicznego), demokracji reprezentacyjnej (sejm i senat w 5-przym.wyborach),podziału władz, państwa liberalnego(cele jednostkowe nad państwowymi),jednolitości państwa
 sys.rządów parlamentarnych-rząd miał władzę póki miał zaufanie większ. parlamentu, odpowiedzialność parlamentarna ministrów
 pr.polityczne(pr.wyborcze,urzędy), obywatelskie (równość wobec prawa,do ochrony życia, wolności,mienia), społeczne (ochrona pracy), wolnościowe + obowiązki obywatelskie
SEJM i SENAT: 5 lat,rozwiązanie sejmu na podst.decyzji prezydenta+zgoda 3/5 senatorów =rozwiązanie senatu
obie izby: zgoda na ustawy,pr. interpelacji (kontrolna) ,k. elekcyjne,k. ustrojowe
sejm:inicjatywa (+ rząd),pociąganie ministrów do odpow
senat:poprawki
posłowie i senatorowie przedstaw. narodu+immunitet poselski+nietykalność osob.
PREZYDENT:7 lat przez Zgr.Narodowe
 nieodpowiedzialny
wydawał rozporządzenia wykonawcze i zarządzenia (kontrasyg)
na wniosek premiera mianował ministrów + sędziów
 umowy międzynarodowe,wojna i pokój (zgoda Sejmu),pr.łaski
zwoł/odr/rozw Sejmu
RADA MINISTRÓW-RZĄD:na wniosek premiera powoływany przez prezydenta
ogólny kierunek polityki wew i zagr
inicjatywa ustawodawcza
 rząd i ministrowie odp. politycznie i konstytucyjnie, solidarnie(jako rząd) i indywidualnie (jako szefowie resortów)

Comments are closed.