AGENCJE ADMINISTRACYJNE (AA) System prawny USA

AGENCJE ADMINISTRACYJNE (AA) System prawny USA

- jednostki rządowe (federalne i stanowe), posiadające kompetencje delegowane przez Kongres, działające w ramach władzy wykonawczej.
- agencje są często nazywane „czwartą gałęzią władzy”, ponieważ posiadają kompetencje formalnie należące do innych gałęzi władzy
- agencje tworzone są w celu ochrony interesu jednostek (obywateli USA), a nie grup interesu

AGENCJE ADMINISTRACYJNE

wykonawcze
- są elementem władzy wykonawczej
- podlegają kontroli szefów departamentów rządowych
- członkowie powoływani przez zwierzchników

niezależne
nie są w strukturze władzy wykonawczej
ich kontrola jest ograniczona
członkowie mianowani przez prezydenta za radą i zgodą Senatu

 Historia AA
Pierwsze agencje federalne powstały w 1789 i zajmowały się sprawami importu towarów z zagranicy oraz rent dla inwalidów wojennych. Pierwszą niezależną AA była Międzystanowa Komisja Handlu (1889). Najwięcej AA powstało w latach ’30 i ’40 XX wieku, w wyniku określonych potrzeb społeczno-gospodarczych. Obecnie działa ponad 20 niezależnych i kilkadziesiąt wykonawczych agencji.

 Kompetencje AA
a) rola prawotwórcza – tworzenie norm prawnych, reguł postępowania, nadawanie licencji.
b) czynności dochodzeniowo-śledcze – egzekucja prawa, prowadzenie dochodzenia
c) uprawnienia quasi-sądowe – prowadzenie przesłuchań (hearings) wydawanie orzeczeń

 Źródła AA
Normy prawne AA są zapisywane w zbiorach Federal Register oraz Code of Federal Regulations (dotyczy agencji federalnych)
W 1946 powstał Administative Procedure Act – ustawa normująca podstawowe zasady związane z funkcjonowaniem federalnych AA
Normy i regulacje AA stanowią ważne źródło prawa, zarówno na szczeblu federalnym jak i stanowym.
Normy AA są skutkiem postępowania zakończonego orzeczeniem.

Przeciętny Amerykanin nie zdaje sobie sprawy jak bardzo AA wpływają na jego życie

 Sześć najbardziej znaczących AA

CIA - Central Intelligence Agency – 1947, niezależna AA
Cel: wspieranie prezydenta w sprawach bezpieczeństwa narodowego i wywiadu (chodzi o działania zewnętrzne)
Kompetencje: monitorowanie zagrożenia zewnętrznego,
wdrażanie nowej techniki wywiadowczej,
wywiad międzynarodowy
Nadzór: National Security Council
Siedziba: Wirginia

FBI - Federal Bureau of Investigation - 1908 (reformy 1935), wykonawcza AA, w strukturze departamentu sprawiedliwości
Cel: wspieranie działań dochodzeniowo-śledczych rządu federalnego
Kompetencje: śledztwo w przypadku naruszenia prawa federalnego
prawo karne, cywilne, kwestie bezpieczeństwa państwa
monitorowanie zagrożenia wewnętrznego
Siedziba: DC

EPA - Environmental Protection Agency – 1970, niezależna AA
Cel: ochrona środowiska naturalnego i zdrowia Amerykanów
Kompetencje: monitorowanie działań zmierzających do ochrony środowiska
ustalanie narodowych standardów ochrony przyrody
ustalanie sankcji za naruszenie reguł ochrony środowiska

FDA - Ford and Drug Administration – 1906, wykonawcza AA w strukturze departamentu zdrowia
Cel: dbanie o właściwy poziom żywności i leków na terenie USA
Kompetencje: zatwierdzanie produktów żywnościowych do obrotu
badanie leków i kosmetyków zanim wejdą do obrotu
usuwanie szkodliwych substancji

IRS - Internal Revenue Sernice – 1862 (założona przez Lincolna), wykonawcza AA w strukturze departamentu skarbu
Cel: „Provide America’s taxpayers top quality service by helping them understand and meet their tax responsibilities and by applying the tax law with integrity and fairness to all” 
Kompetencje; zbieranie podatków. W 2002 IRS zebrała około 2 tryliony dolarów.

USPS - US Postal Service - 1971 (wcześniej Postmaster General), niezależna AA
Cel: Zapewnienie najwyższej jakości usług pocztowych
Kompetencje: monitorowanie poczty wewnętrznej i zewnętrznej
określanie cen usług pocztowych
ustalanie norm bezpieczeństwa dotyczących przesyłek pocztowych.

Comments are closed.