PLURALIZM - Społeczeństwo Amerykańskie

PLURALIZM - Społeczeństwo Amerykańskie

składniki i uwarunkowania

1. Zróżnicowanie rasowe, nie dotyczy tylko i wyłącznie koloru skóry, ale samo pojęcie „rasy” jest uwarunkowane kulturowo. Więc nie obiektywne różnice rasowe wyznaczają ten pluralizm, tylko społeczne postrzeganie.
2. Zróżnicowanie etniczno – narodowe, rozumiane jako dziedzictwo wielkich emigracji do USA w tym najnowszej latynoamerykańskiej, której największa fala dotarła w ostatniej dekadzie XX w.
Według spisu 2000 ok. 18% mieszkańców używa jako pierwszego innego języka niż angielski.
3. Zróżnicowanie religijne, to nie tylko różnice między poszczególnymi religiami, ale także znaczenie civil religion, czyli w pewien sposób państwowo – narodowej religii. Oraz różnice wewnątrz religii (fundamentalizm religijny)

Największy problem to ujawnianie się mniejszości kulturowych i polityka wobec nich. O ile wcześniej mieliśmy do czynienia z obiektywnie wyodrębnionymi mniejszościami to te najnowsze mniejszości kulturowe powstały w drodze autokreacji. Trzeba przyznać, że pojęcie tożsamości u większości tych grup ma charakter czysto instrumentalny.
Trzeba też powiedzieć o mniejszościach, które mają wyraźnie obiektywny charakter.
1. below poverty level, poniżej poziomu ubóstwa (obecnie ok. co 8 obywatel), ale jest to mniejszość również bardzo wewnętrznie zróżnicowania.
2. niepełnosprawni,

Comments are closed.