Przestrzenny pluralizm - Społeczeństwo Amerykańskie

Przestrzenny pluralizm - Społeczeństwo Amerykańskie

Tworzenie się odrębności Nowego Jorku, stanów południa czy świadomości Kalifornii (ogólnie zachodu). Do tego występuje zjawisko zróżnicowania kulturowego wielkich miast amerykańskich. Prof. powołał się w tym miejscu na Szahaja, który użył terminu „bałkanizacja” Stanów Zjednoczonych, mając na myśli liczne mniejszość, które nie chcą się asymilować i tworzą swoiste getta (np. Murzyni, Latynosi)

Pluralizm zewnętrzny, odrębne są grupy, ale każdy ich członek funkcjonuje tylko w jednej kulturze, natomiast pluralizm wewnętrzny, polega na tym, że pluralistyczne są jednostki, osobowości, może on występować w wymiarze kulturowym, gdy jednostka przyjmuje wiele norm (czasami mogą być one sprzeczne), ale w wymiarze religijnym pluralizm wewnętrzny nie jest możliwy.
Wymiar polityczny pluralizmu to związek miedzy preferencjami politycznymi a grupami społecznymi.

Koncepcja wewnątrzsterowności i zewnątrzsterowności wg Riesmana
Jakie wartości jednostka uznaje za ważniejsze, co kieruje jej zachowaniem, czy wewnętrzne normy tzn. jej indywidualny system wartości. Tutaj grupa jest wewnętrznie i obiektywnie uznawana i nie musi zabiegać o miejsce dla siebie w społeczeństwie. Natomiast przy zewnątrzsterowności, normy wyrażane przez grupę kierują jednostką a sama grupa zabiega przede wszystkim o odpowiednią pozycję dla siebie i uznanie w oczach innych.

Model integracyjny
Uznawało się utrzymanie odrębności kultury mniejszości przy jednoczesnym rozszerzeniu wartości wspólnie akceptowanych. Nie asymilacja a integracja przy założeniu, że istnieje szeroka płaszczyzna porozumienia

Model merytrokacyjno – opiekuńczy
Członkowie mniejszości mogli liczyć na zmianę swojej pozycji społecznym, taki charakter miała akcja afirmatywna, tzn mniejszości mogły istnieć, ale mogły awansować w drabinie społecznej. Nie ma w nim miejsca na integracje. Wg Prof. na gruncie amerykańskim się nie bardzo sprawdził.

Projekt: Globalne zróżnicowanie kulturowe
Nie uznaje się istnienia punktów widzenia narodowych czy etnicznych, przyjmuje się, że nie ma kultur wyższych czy niższych tylko wszystkie one mają takie same prawa. Skrajny relatywizm kulturowy.

Comments are closed.