Społeczny kontekst wielokulturowości społeczeństwa Amerykańskiego

Społeczny kontekst wielokulturowości społeczeństwa Amerykańskiego

Społeczeństwo amerykańskie posiada wieloetniczny, wielowyznaniowy, wielorasowy charakter. Stąd określa się je mianem społeczeństwa pluralistycznego bądź wielokulturowego.
Wielokulturowość jest zjawiskiem polegającym na współwystępowaniu na ograniczonej granicami państwowo-terytorialnymi przestrzeni dwu lub większej ilości grup o odrębnych językach, wyznaniach, obyczajach, tradycjach i systemach organizacji społecznej. Współwystępowanie kultur w Stanach Zjednoczonych jest następstwem kontaktu kulturowego, powstającego na skutek podboju, kolonizacji, aneksji i migracji. Największą rolę w kształtowaniu amerykańskiego modelu wielokulturowości odegrały zjawiska kolonizacji i migracji.
Kontakt kulturowy jest wynikiem zetknięcia się i spotkania co najmniej dwóch ludzi lub grup o odmiennych charakterystykach kulturowych. Jednostki i grupy biorące udział w kontakcie są zwykle bardziej dynamiczne od innych bądź podlegają presji i działaniu sił zewnętrznych, zmuszających je albo do otwarcia swych granic kulturowych, bądź przemieszczenia się i zajęcia miejsca w innym społeczeństwie.
Kontakt opiera się na negocjacji, dialogu, integracji i współpracy, bądź przeciwnie, na rywalizacji, wrogości, konflikcie i dominacji jednej osoby lub grupy nad innymi. Konkretno-historyczne modele kontaktów typu migracyjnego, kolonizacyjnego, aneksacyjnego bądź niewolniczego przybierają tak wiele postaci i spełnień, ile różnych grup kulturowych bierze w nich udział. Cechami uniwersalnymi kontaktu są jednak: interpersonalny udział jego uczestników – cechy tej nie znosi fakt istnienia w nowoczesnych społeczeństwach środków masowej komunikacji – oraz przemieszczenie przestrzenne z jednego obszaru kulturowego do drugiego. Co więcej, sytuacji kontaktu towarzyszy zawsze w mniejszym lub większym stopniu odczuwane i artykułowane poczucie obcości, odmienności oraz odrębności grupowej
Czynnikiem, który w coraz większym i istotniejszym stopniu decyduje o stopniu złożoności i pluralizmu społeczeństwa amerykańskiego jest nie fakt pochodzenia rasowego bądź narodowego, ale tożsamość kulturowa ich członków. Zmieniająca się natura współczesnych społeczeństw obywatelskich – w tym amerykańskiego – polega zarazem na wzroście różnorodności, wielości oraz wielopoziomowości ich struktur.
Wielokulturowość jest jak widać bardzo złożonym zespołem zjawisk, obejmującym zarówno procesy przekształceń grup biorących udział w kontakcie, jak i następstwa tych procesów, głównie postawy, rodzaje tożsamości, ideologie grupowe oraz wytwory jednostek i zbiorowości.
Wielokulturowość definiowana jest jako: „Współwystępowanie na tej samej przestrzeni (albo w bezpośrednim sąsiedztwie bez wyraźnego rozgraniczenia, albo w sytuacji aspiracji do zajęcia tej samej przestrzeni) dwóch lub więcej grup społecznych o odmiennych kulturowych cechach dystynktywnych: wyglądzie zewnętrznym, języku, wyznaniu religijnym, układzie wartości, które przyczyniają się do wzajemnego postrzegania odmienności z różnymi tego skutkami. Istotne jest też to, że postrzeganie odmienności odbywa się w optyce jednostek, niewielkich grup lokalnych, rówieśniczych czy sąsiedzkich”
Ludzie i tworzone przez nie grupy wchodzą w amerykańskim społeczeństwie wielokulturowym w różnorakie rodzaje związków. Związki te kształtują się w dłuższej perspektywie historycznej, prowadząc do wyłaniania współistniejących ze sobą bądź konkurujących typów tożsamości.

Comments are closed.