Geneza państwa

Geneza państwa
4 teorie genezy państwa

1) Koncepcja teistyczna Tomasz z Akwinu (1225-1274), Paweł z Tarsu, Aureliusz Augustyn:
- powstanie państwa wiąże się z działaniem mocy nadprzyrodzonej,
- w starożytności głoszono, że państwo zostało zorganizowane przez tego lub innego boga,
- w późniejszej wersji tej koncepcji od Boga wywodzi się sama zasada władzy natomiast istniejące konkretne państwa traktuje się jako dzieło ludzi.
2) Koncepcja umowy społecznej J.J. Rouseus (1712-1788), T. Hobes (1588-1679),
J. Locke (1632-1704):
- państwo jest następstwem szczególnego rodzaju umowy zawartej między członkami
społeczeństwa bądź między nimi a władzą.
- okres przedpaństwowy był okresem anarchii i zagrożenia bezpieczeństwa jednostek (Hobes)
lub epoką pokoju, wolności i dobrobytu (Locke).
3) Koncepcja podboju i przemocy L. Gumplowicz (1838-1909):
- państwo jest następstwem podboju rządzonych przez rządzących.
- powstające w wyniku podboju państwo, porządkowanie zwyciężonej większości a
podział na rządzących i rządzonych opiera się na odmienności pochodzenia i różnicy ras.
4) Koncepcja marksistowska F. Engels (1820-1895)
- państwo powstało z ustroju rodowo-plemiennego jako konsekwencja różnorodnych
przeobrażeń i procesów, a zwłaszcza przejawia się w własności prywatnej oraz podziałów i
specjalizacji pracy, a w konsekwencji klas społecznych.
- rezultatem tych przeobrażeń jest przekształcanie tej wspólnoty rodowej w państwo

Comments are closed.