Klasyfikacja i funkcje państwa

Klasyfikacja i funkcje państwa
Funkcja nazywamy całokształt działalności państwa w określonej strefie życia społecznego
Funkcje: *wew.: polega na zapewnieniu porządku i bezpieczeństwa w kraju. Służą temu działania podejmowane m.in. przez organy administracji, policję, prokuraturę, sądownictwo, służby więzienne. *zew.: to całokształt działalności prowadzonej w zakresie stosunków z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi zmierzające do ochrony interesów, których rzecznikiem jest dane państwo. Funkcję te realizują głównie służby dyplomatyczne. *gospodarczo-organizatorska: organizowanie gospodarki. Oscylują miedzy maksymalizacja a minimalizacją państwa w życiu gospodarczym. Minimum to dbanie o rozwój gospodarczy, o ochronę własnej gospodarki przed nadmierną ingerencja z zewnątrz. Przedsięwzięcia: zapewnienie ujednoliconego systemu miar i wag, zagwarantowanie bezpieczeństwa systemu pieniężnego. *socjalna: obejmuje działania zmierzające do zapewnienia minimum egzystencji jednostek i grup społecznych, tworzenia miejsc pracy, bezpieczeństwa, higieny pracy, ochrony środowiska.
W zależności od przyjętego kryterium, wyróżnia się organy państwa:1) jednoosobowe (np. prezydent, minister) i kolegialne (wieloosobowe – np. parlament, rada ministrów) – kryterium ilościowe;2) centralne, obejmujące swym zasięgiem cały kraj (np. prezydent, parlament, ministrowie) i terenowe, tzn. działające na części obszaru państwa (np. wojewoda, kurator oświaty);3) wyłonione w wyborach (np. Sejm, Senat) i pochodzące z nominacji (np. wojewoda, prokurator).
Najważniejszym jednak podziałem organ´w państwa jest ich klasyfikacja w zależności od zadań i spełnionych funkcji. Z ´ego względu organy państwa dzieli się na:
1) prawodawcze (zwane władzą ustawodawczą lub legislatywa) – upoważnione do tworzenia prawa. Głównie taką funkcję pełni parlament i inne organy (np. prezydent, wojewoda);
2) wykonawcze (określone jako władza wykonawcza lub egzekutywa) – mają charakter wykonawczo-zarządzający, realizują zadania wyznaczone w obowiązujących ustawach – administracja publiczna;
3) sądownicze (zwane władzą sądowniczą) – zadaniem ich jest rozstrzyganie sporów prawnych na podstawie obowiązujących norm prawnych. Funkcję tę pełnią sądy;
4) kontrolne – badają zgodność działania innych organów państwowych z ustawami i konstytucją (np. Najwyższa Izba Kontroli, Trybunał Konstytucyjny

Comments are closed.