Politologia i rodzaje definicji polityki

Politologia i rodzaje definicji polityki
Politologia (greckie polítés – obywatel + lógos = nauka, słowa), teoretyczna nauka o polityce, zajmująca się analizą zjawisk i procesów politycznych. Początków politologii można się doszukiwać już w starożytnej Grecji, np. w rozważaniach Arystotelesa (Polityka) i Platona (Polityk i Państwo). Zajmowali się oni głównie teorią ustroju politycznego. W okresie oświecenia przedmiotem rozważań stało się zjawisko władzy, szczególnie zaś rozwinięto teorię suwerenności i podziału władz. Jako samodzielna dyscyplina naukowa politologia ukształtowała się w XIX w. Szczególny rozwój przypada na XX w. Przedmiotem badań stały się przede wszystkim takie zagadnienia, jak m.in. funkcjonowanie systemu politycznego, analiza totalitaryzmu, autorytaryzmu i demokracji, kultura polityczna, proces podejmowania decyzji politycznych, rola grup interesu, ideologie, stosunki międzynarodowe, partie polityczne i systemy partyjne. Ogólnie można stwierdzić, że politologia jako nauka teoretyczna zajmuje się głównie prawidłowościami i zasadami życia politycznego.
Rodzaje definicji polityki
Polityka jako sfera stosunków społecznych zakłada istnienie co najmniej dwóch indywidualnych lub zbiorowych podmiotów polityki między którymi występują relacje (stosunki polityczne) o trwałym ,uwzorowanym i uogólnionym charakterze.
Polityka wg behawioralistów to dziedzina zachowań aktorów jednostkowych i zbiorowych, których postępowanie powodowane jest wpływem zjawisk zachodzących w otoczeniu.
Polityka jako dziedzina działań ponadjednostkowych rozumiana jest jako sfera walki złączonych zbieżnymi lub tożsamymi interesami i podejmujących wspólne działania grup interesu lub grup nacisku.
Polityka w ujęciu holistycznym wszystkie właściwości polityki a także jej wymiary, przejawy i procesy powstają na poziomie społeczeństwa pojmowanego jako realna lub analityczna całość.
Polityka w ujęciu elitystycznym za najważniejsze podmioty życia politycznego uznaje się tu grupy tworzące ośrodki władzy i stanowiące ich bezpośrednie zaplecze. Określa się je najczęściej jako elity polityczne, elity władzy, klasę rządzącą lub klasę polityczną

Comments are closed.