Systemy polityczne

Systemy polityczne
System polityczny odnosi się do całego zakresu działań politycznych społeczeństwa i zastąpił panujące wcześniej określenie system rządów. Wyróżniamy 4 podsystemy: *instytucjonalny: obejmuje aparat państwowy, partie polityczne i zinstytucjonalizowane grupy interesu. Określa treść, podstawowe kierunki działalności, charakter obowiązujących norm w całej strukturze systemu. *funkcjonalny: składa się z ogółu ról wypełnianych przez poszczególne elementy oraz system polityczny w całości (f.regulacyna: sterowanie procesami wg reguł w danym systemie, f.mediacyjna: rozwiązywanie konfliktów dotyczących sprzecznych interesów grupowych, f.adaptacyjna: usprawnianie działania instytucji, poszerzania bazy funkcjonowania systemu, f.innowacyjna: wprowadzanie nowych reguł i mechanizmów działania) *regulacyjny: obejmuje ogół norm za pośrednictwem których regulowane są stosunki społeczno-polityczne. Obejmuje normy prawne oraz reguły nienormatywne. *komunikacyjny: ogół związków i stosunków istniejących między różnymi strukturalnymi elementami podsystemu instytucjonalnego (między partiami, między rządem a parlamentem). Wyróżniamy stosunki i związki wspierające system oraz stosunki bierne. Związki podtrzymujące lub naruszające system decydują stabilności tego systemu.
Podejście instytucjonalne: sprowadza system polityczny do całokształtu instytucji politycznych oraz relacji zachodzących między nimi, a także zasad działania i systemów normatywnych, na których podstawie one działają. S.P. obejmuje ogół osób, grup i organizacji, w ich wzajemnych powiązaniach.
Podejście strukturalno-funkcjonalne: traktuje S.P jako proces polityczny dokonujący się w ramach poszczególnych wspólnot (państwo, związki zawodowe,zrzeszenia). Strukturalne elementy systemu politycznego to zapełniające go role działania, wzajemne oddziaływania, sposoby i wzorce zachowania.
Podejście systemowe: rozpatruje interakcje między systemem i jego otoczeniem. Sprowadzają się one do 3 etapów: wejście, przetworzenie i wyjście. Wejścia i wyjścia to relacje między systemem a otoczeniem. Przetworzenie to wewnętrzny proces systemu. Wejścia pochodzą ze społeczeństwa, elit politycznych lub z otoczenia międzynarodowego. Wyjścia w postaci ekstrakcji, regulacji, dystrybucji i symboli mogą wywoływać zmiany w otoczeniu, które z kolei wpływają na system polityczny.
7. Partie polityczne i rodzaje partii
Partia polityczna :to dobrowolna organizacja, której głównym celem jest zdobycie i utrzymanie władzy państwowej w celu realizacji swojego programu politycznego.
Rodzaje: * partie konserwatywne: zachowanie gospodarki rynkowej, silne państwo wew i na zew, akcentowanie antysocjalizmu (RPR-Francja, Fianna Fail-Irlandia) *partie chrześcijańskie: chrześcijaństwo, antykomunizm, wolna gospodarka rynkowa (chrześcijańsko-demokratyczne Stronnictwo pracy), * partie liberalne: antyklerykalizm, liberalizm lewicowy, socjalnie skorygowany kapitalizm i lberalizm prawicowy, obrona własności prywatnej i wolnej gospodarki rynkowej (Unia Polityki Realnej), *Partie socjalistyczne i socjaldemokratyczne: różne warianty w ramach tzw. socjalizmu demokratycznego; demokracja gospodarczo-socjalna, polityczna, kulturalna, międzynarodowa. (Unia Pracy, Polska Patia Socjalistyczna, Sojusz Lewicy Demokratycznej) *partie komunistyczne: idee wypływające z marksizmu-leninizmu, występujące podziały (maoizm, eurokomunizm, Nowa lewica) Związek Komunistów Polskich „Ploretariat” *partie chłopskie: idee: agraryzm, reprezentacja interesów chłopskich w konflikcie miasto-wieś (Polskie stronnictwo Ludowe), *partie etniczne i regionalne: wyraz konfliktu centrum-peryferie i konfliktów narodowościowych (partia Basków), * partie skrajno prawicowe: konglomerat postulatów rasistowskich, antysemickich, nacjonalistycznych i autorytarnych. Wrogość wobec cudzoziemców (Ku Klux Klan), *partie ekologiczne: więcej współdecydowania obywateli przez decentralizację politycznych interesów rozstrzygania, ograniczenie wzrostu gospodarczego odbywającego się kosztem środowiskanaturalnego

Comments are closed.