Koncepcja dramaturgiczna w socjologii

Koncepcja dramaturgiczna w socjologii
E. Goffmana, jeden z nurtów w ramach socjologii życia co­dziennego. Odwołując się do analogii mię­dzy życiem społecznym a teatrem zmierza się do wykrycia różnych technik manipulo­wania wrażeniami stosowanymi przez ludzi i instytucje w ich codziennych działaniach. Podobnie jak w teatrze stosuje się różne zabiegi, aby do­prowadzić do wywołania zamierzonego efektu końcowego, także w życiu społecz­nym jednostki i grupy stosują - często na­wet nieświadomie - różnego typu środki mające prowadzić do wytworzenia u part­nera odpowiednich wrażeń. Przykładowo, w życiu społecznym - po­dobnie jak w teatrze - bardzo często stoso­wany jest podział na „scenę” i „kulisy”. „Sceną” w życiu społecznym są wszelkiego typu miejsca publiczne, w tym zwłaszcza instytucje. Na „scenie” odbywa się przed­stawienie. Aby osiągnąć zamierzony efekt, „aktorzy” wcześniej przygotowują się do wy­stępu, uczą się roli, sposobów zachowania, rola odgrywana jest w odpowiedniej sceno­grafii itp. Za „kulisami” natomiast mają miejsce działania przygotowawcze ukrywa­ne przed widzami, aby nie zepsuć wrażeń. Tutaj także „aktorzy” mogą pozwolić sobie na bardziej spontaniczne zachowania bez ryzyka, że wysiłek całego zespołu zostanie zaprzepaszczony. Zrozumiałe jest zatem, że za „kulisy” wstęp dla widzów jest wzbro­niony.

Comments are closed.