GRUPY SPOŁECZNE

GRUPY SPOŁECZNE

Jak grupy ( w jakim stopniu) potrafią wpływać na zachowania innych?
Zasady funkcjonowania małej grupy ( określone przez Georgea Hommensa) opisują podstawowe relacje w grupie.
Idealna grupa społeczna to taka, gdzie mocno oddziałuje na uczestników. Uczestnicy mocno się identyfikują z grupą, jest mocna hierarchia, lojalność uczestników nnp grupa przestępcza.

ZASADY:
1. Osoby, które często wchodzą w interakcje ze sobą, mają skłonności do wzajemnej sympatii ( i na odwrót), pod warunkiem, że wchodzimy w interakcje w sposób dobrowolny.
3. Im częściej osoby wchodzą ze sobą w interakcje, tym bardziej podobne stają się ich działania i uczucia
3. Spadek częstotliwości interakcji spowoduje spadek siły uczuć interpersonalnych ( relacje po szkole, małżeństwo – seks)
4. Działania podgrupy mogą stać się odmienne od działań innych podgrup, aż dp granic wyznaczonych przez system kontroli całej grupy, do której te podgrupy należą. Obserwator z zewnątrz nie widzi, że w środku grupy są podziały na podgrupy.
5. Im wyższa pozycja jednostki w grupie, tym bardziej konformistyczne są jej zachowania wobec norm grupy. Ta zasada ma odniesienie nie tylko do bardzo małych grup.
6. Im wyższa pozycja jednostki w grupie, tym szerszy będzie zakres jej interakcji.
7. Gdy zmniejsza się zakres interakcji jednostek, gdy rzadziej wchodzą one w interakcje z przywódcami grup, oraz gdy zmniejsza się jej pole sprawowania władzy, to spada jej pozycja społeczna.
8. Wzrastająca specjalizacja działań grup przyniesie zmniejszenie zakresu interakcji jednostki zaangażowanej w te działania i ograniczy pole inicjowanych przez nią interakcji.
9. Wzrost wielkości grupy i specjalizacja działań będzie prowadzić do wzrostu liczby pozycji w łąńcuchach interakcji między przywódcą, a zwykłym uczestnikiem grupy ( dotyczy małych grup)

Comments are closed.