MAKROSTRUKTURY

MAKROSTRUKTURY

Struktura społeczna - układ stosunków międzyludzkich, zamożności, dystansów i hierarchii, tak w zorganizowanej jak i niez. Formie.

Warstwa społeczna - zbiór jednostek o podobnej……………………. sytuacji gosp. i zbliżonym poziomie kultury, którym obyczaj, tradycja i wszelkiego rodzaju zasady hierarchizacji społ. Wyznaczają dosyć wyraźnie określone i trwałe stanowisko nadrzędne, względnie podrzędne w stosunkach z przedstawicielami innych warstw.

Klasy społeczne (kryteria różnicujące):
- władza
- wiedza
- bogactwo.

St. Ossowski przedstawił str. społ. w 3 ujęciach:

I. Dychotoniczne – podział społeczeństwa na 2 przeciwstawne grupy, np. rządzący – rządzeni, wyzyskiwacze – wyzyskiwani. One zmierzają do zmuszenia ludzi do zniwelowania tych różnic.
II. Sechamt gradacji – tutaj wyróżnia się co najmniej 3 elementy np. bogaty – średniobogaty – biedny; lub więcej elementów.
III. Funkcjonalne – różne klasy pełnią względem siebie pożyteczne funkcje, sa one komplementarne i dzięki temu społ. może funkcjonować jako całość.

Procesy przemian w strukturze społ. – zawodowej:

• zmiany stosunków własnościowych
• powstanie „podklasy” składającej się z bezrobotnych, rodzin niepełnych i o bardzo niskim standardzie życiowym
• spadek liczby robotników wykwalifikowanych
• niewielkie zmiany wśród ludności wiejskiej
• wzrost zróżnicowania dochodów i poziomu życia.

Więź społeczna - wszystko co ludzi scala w jedną całość. Istnieją dwa ujęcia tej definicji:

- subiektywistyczne – jednostka musi uważać się za członka danej społeczności, grupy;
- obiektywistyczne – zorganizowany system stosunków społ., instytucji, środków kontroli społ, skupiający jedn, podgrupy i inne elementy składowe w całość zdolną do trwania i rozwoju.

Komponenty więzi społecznej:

~ styczność przestrzenna (np. mieszkańcy danego obszaru korzystają z tych samych instytucji i to ich łączy)
~ styczność i łączność psychiczna
~ stycznośc społeczna
~ wzajemne oddziaływania
~ wzory działań społecznych
~ stosunki społeczne
~ zależności społeczne
~ instytucje społeczne (np. język, szkoła – wywołuje poczucie odrębności)
~ kontrola społeczna (mechanizmy do normowania zachowań ludzkich; dąży do ………………… zachowań pozytywnych a eliminowania zachowań negatywnych, np. poprzez stosowanie sankcji – wyrzucenie z pracy).

Zwyczaje - nie kontrolowane; nie wzbudza sankcji.
Obyczaje - * wzory zachowań do których przypisane są sankcje poz., neg. (np. savoir vivre)
* obrzęd, sposób zachowania w momentach uroczystych
* reguły, normy postępowania.
Kultura - to względnie zintegrowana całość, obejmująca zachowania ludzi przebiegające wg wspólnych dla danej zbiorowości społ. wzorów, wykształconych i przyswojonych w toku interakcji i zawierająca wytwory tych zachowań
- to zachowania ludzi oraz wytwory tych zachowań (np. mowa, religia, etyka, dział. artystyczna)
- wszystko co ludzie stworzyli.

Supersystemy - typy zintegrowanej kultury: każdy z nich posiada specyficzną umysłowość, własny system prawdy i wiedzy, własną filozofię i sposób ujmowania świata, własną religię, sztukę i literaturę, kodeksy postępowania, własną politykę i ekonomię oraz odrębny typ osobowości ze specyficzną mentalnością i zachowaniem.

System kultury idealistycznej - łączy ……………………… elementy mechanizmu i zmysłowosci, dbanie zarówno i ciało jak i duszę.

System kultury zmysłowej - podstawową wartością jest tutaj przyjemność; kultywuje się ciało.

system kultury ideacyjnej - podstawową wartością był tutaj ………………………….., przedkłada sprawy duchowe nad materialne.

Instrumentalna (funkcjonalna) teoria kultury - k. ma na celu zaspokajanie róznych potrzeb ; reguluje sposób zaspokajania potrzeb, bo sposoby na ich zaspokajanie mogą być różne.

Założenia (np.).:
• stosunek org. do otoczenia
• sposób postrzegania swojej pozycji w otoczeniu
• co uznajemy za prawdę (czy jest narzucana z góry, czy wspólnie ustalana)
• jak ludzie odnoszą się do siebie (czy konkurują czy współpracują)
Wartości – ideały, cele, do których org. dąży, normy postępowania.
Artefakty - fakty sztucznie wytworzone, wytwory mat. i ludzkie zachowania; są artefakty :
- werbalne (dowcip, żargon)
- przejawy w zachowaniach, tradycja, obrzędy, rytuały
- fizyczne – rzeczy mat., budynki, ubrania.

Modernizacja:
^ wprowadzanie innowacji techniczno – technologicznych do życia społ., organizacji.
^innowacje społeczne, kulturowe, nowe sposoby rozwiązywania problemów
^przejście od społeczeństwa tradycyjnego do nowoczesnego.

Obecnie mówi się o społeczeństwie. – odnosi się do najbardziej rozwiniętych krajów świata. inne to społeczeństwa poniedostatkowe (?), a więc społ. które nie jest już zagrożone niedostatkiem.

Postmodernizm – dotyczy warstwy ideologicznej.
Postnowoczesność – dotyczy sfery ekonomiczno – społecznej.

Społeczeństwo posmodernistyczne jest następstwem społ. postnowoczesnego.

Postnowoczesność:
- zanik legitymizującej roli państwa tracącego wiarygodność w obliczu upadku wielkich ideologii
- zmiana śr. sprawowania władzy, przejście od represji do nadzoru
- eksplozja informacyjna, rozwój elektronicznych nośników informacji, zmieniających podstawy zarządzania, polityki, edukacji
- unifikacja kultury masowej
- zanik gospodarczej roli państw

Postmodernizm:
- upadek wielkich „narracji”, np. religii, nauki
- odchodzenie od myślenia uogólniającego na rzecz poszukiwania niejednorodności, różnic
- zanik wyraźnego podziału na kulturę „niską” i „wysoką”
- zanik linearnego pojmowania czasu na rzecz reaktywistycznego „teraz”
- kreacja tożsamości, każdy może sam kształtować swoją tożsamość, np. inna będzie przed szkoła, a inna po skończeniu szkoły.

Comments are closed.