TEORIA UJĘĆ NATURALISTYCZNYCH:

TEORIA UJĘĆ NATURALISTYCZNYCH:

- Behawioryzm – tworzenie ogólnej teorii zachowań pod wpływem bodźców
- Teoria zachowań - G. HOMANS i A. MALEWSKI
- Teoria uczenia się - -“-
- Teoria nagród i kar - -„-

Nagroda – czynność która redukuje pewien motyw…

Twierdzenie o sukcesie – jeśli jakieś zachowanie przyczynia się do nagrody, to należy przypuszczać, że się ono powtórzy.
Twierdzenie o wygaszaniu – odwrotnie niż jw.

Dezindywidualizacja
Rodzaje tłumów
• Efekt liberalizacji – polega na tym, że zmienia się stosunek jednostki do grup społecznych. Zmiana przynalezności do grupy powoduje liberalizację pewnych norm w odniesieniu do norm w poprzedniej grupie społecznej. Normy ulegają pewnej zmianie, traktowane są z dystansem.

• Przesunięcie ryzyka proces polegający na tym, że decyzje podjęte przez cała grupę są odważniejsze, niż decyzje jednostkek, które tworząte grupę. Można to tłumaczyć dyfuzją odpowiedzialności tzn. rozmyciem odpowiedzialności. Nikt do końca nie czuje się odpowiedzialny za podjecie takiej decyzji.
Dyskusja na problemem związanym z decyzją powoduje obniżenie obawy przed faktem, że może być ona niewłaściwa.
• Syndrom grupowego myślenia - proces dokonujący się w grupach społecznych ukazuje jedną z możliwości występujących w grupie (np. burza mózgów)
• Wspólne myślenie – sprzyja opracowaniu lepszych rozwiązań, grupowe rozwiązywanie problemów jest korzystne , inspiracje poszczególnych jednostek do współdziałaania.

J.JANUS – grupowe rozwiązywanie problemów. Co dzieje się w grupach gdzie doszło do błędnych rozstrzygnięć.

Syndrom grupowego myślenia – symptomy:
1) złudzenie, że „niepowodzenia zdarzają się tylko innym” – nadmierny optymizm, podejmowanie maksymalnego ryzyka
2) wspólne tworzenie racjonalizacji, po to aby zneutralizować ostrzeżenia, które powinny zmusić członków grupy do powtórnego rozpatrzenia przyjętych założeń.
3) Wiara w niepodważalną moralność grupy – ignorowanie etycznych i moralnych konsekwencji podejmowanych decyzji.
4) Stereotypowa ocena przywódców grup – albo jako zbyt złych, albo jako zbyt słabych i głupich.
5) Nacisk na każdego z członków grupy, który wypowiada argumenty przeciwko jakiemukolwiek grupowemu stereotypowi – danie mu do zrozumienia, że tego typu postawy nie są mile widziane.
6) Cenzurowanie własnego myślenia – minimalizowanie własnych wątpliwości i kontrargumentów.
7) Złudzenie jedności stanowisk – jedność ta odzwierciedla pogląd jednostki.
8) Pojawienie się samozwańczych „strażników myśli” – członków grupy, którzy starają się nie dopuścić do niej informacji, które mogłyby naruszyć pełne zadowolenia przekonanie o efektywności i zgodnych z moralnością rozwiązaniach podjętych przez grupę.

Dwa ujęcia człowieka:
-homoeconomicus
-homosocjologicus

Formy aktywności I relacji międzyludzkich:

• zachowanie – ruch fiz.
• działanie – znaczenie
• czynność społeczna – kierunek ku innym
• działanie społeczne – orientacja na reakcję innych
• kontakt społeczny – wzajemne sporadyczne reakcje
• interakcja – sekwencja wzajemnych reakcji
• stosunek społeczny – schemat interakcji między pozycjami .

Naturalizm - nauki społ. powinny być tak samo uprawiane (?) jak nauki o naturze (przyrodnicze). Odrzuca subiektywne odczucia.

A. Comte – w 1838 r. opublikował pracę, w której po raz pierwszy pojawiło się pojęcie socjologii.

Przełom antynaturalistyczny - (Windelband, Dilthey, Rickert) , szukanie innych sposobów uprawiania nauki niż nauk przyrodniczych. Szuka się swoistych dla nauk humanistycznych, społecznych metod.

Nauki nomotetyczne (?) – od nomos – prawa.
Nomotetyzm – oparty na prawach, regularnościach.

Nauki idiograficzne
Idiografizm - odrzuca poznawane wytyczne przez pryzmat regularności, gdyż wtedy zanika jednostkowość, wyjątkowość jednostki.

Antynaturalizm - (M. Weber, Florian Znaniecki)
Weber wyróżnił 3 typy działań społecznych:

1. Tradycjonalne – działania nawykowe, bezrefleksyjne.
2. Afektualne – działania u podstaw których tkwią emocje
3. Racjonalne:
• instrumenatarno – racjonalne: prowadzi do osiągnięcia założonego celu
• wartościowo – racjonalne: prowadzi do osiągnięcia założonego celu, ale który pod względem etycznym niekoniecznie był racjonalny (np. okraść sąsiada); tutaj etyka leży u podstaw racjonalności.

F. Znaniecki stworzył teorię czynności. Każdy czyn jest wolny, twórczy. Ludzie w celu ułatwienia sobie życia wprowadzają regularność czynów.
Czynności wg Znanieckiego:

• przebieg normatywny – czynność nie mająca końca
• stawanie się ideałem – tworzenie własnych wartości, których przestrzeganie daje możliwość stania się ideałem.

Comments are closed.