JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ

Wpis do ewidencji
Należy zacząć od podjęcia decyzji czy zaczynamy sami czy też wspólnie z kimś innym. Jeśli sami to należy pójść do urzędu Miasta lub Gminy i uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli mamy zamiar rozpocząć działalność wspólnie z inną osobą to najpierw należy spisać umowę spółki. Dokonując wpisu do ewidencji działalności gospodarczej należy podać:
-kto podejmuje działalność
-adres
-przedmiot działalności gospodarczej
-datę rozpoczęcia
Wpis do ewidencji kosztuje 100 zł. Należy dobrze zastanowić się czym mamy zamiar w ramach działalności naszej firmy zajmować się. Wszystko to, dlatego że każda zmiana wpisu lub poprawka kosztuje 50 zł. Dlatego też powinno się zaplanować jak najszerszą działalność /nie ma w tym względzie żadnych ograniczeń/ aby w przyszłości uniknąć niepotrzebnych dodatkowych kosztów.
Na potwierdzenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej urząd ma 14 dni.
Otrzymując potwierdzenie wpisu do ewidencji, powinieneś dostać druczek który będzie informował do jakich urzędów należy się zgłosić celem potwierdzenia założenia firmy.
Urząd statystyczny
Każda osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej musi uzyskać wpis do rejestru REGON, czyli numer statystyczny pod jakim będzie figurowała firma Wniosek składa się na urzędowym formularzu w urzędzie statystycznym właściwym dla siedziby firmy. Przy rejestracji w urzędzie statystycznym należy przedstawić:
-osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą-zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
-spółki cywilne-umowę spółki cywilnej/jeśli została zawarta w formie pisemnej, a w razie jej braku- pisemne oświadczenie wspólników o prowadzeniu działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej/ oraz wyciąg z ewidencji prowadzonej przez gminę, potwierdzający zarejestrowanie każdego przedsiębiorcy będącego wspólnikiem spółki
-spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komadytowo-akcyjne-wyciąg, odpis lub zaświadczenie o wpisie danej spółki do KRS
-spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne-wyciąg, odpis lub zaświadczenie potwierdza jego wpis spółki do KRS.
Jeśli w urzędzie statystycznym podamy na czym będzie polegała nasza działalność to wówczas otrzymamy dwa statystyczne numery EKD i PKD które to określają profil działalności firmy.
Na wydanie zaświadczenia o nadanym REGON urząd ma nie więcej niż 14 dni, licząc od złożenia wniosku.
Urząd skarbowy
Na zgłoszenie naszej firmy w urzędzie skarbowym mamy 7 dni od daty wpisu do ewidencji gospodarczej. Przy rejestracji wymagany jest Regon, EKD, i PKD które to numery otrzymaliśmy w urzędzie statystycznym. Osoba która zmierza samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą, musi złożyć formularz NIP-1. Zgłoszenia osoby prawnej lub spółki nie posiadającej osobowości prawne dokonuje się na formularzu NIP-2.
Natomiast jeśli wspólnicy spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej poza uczestnictwem w tych spółkach, nie prowadzą innej działalności gospodarczej, powinni wypełnić formularz NIP-3.
W urzędzie skarbowym musisz zdecydować jak będziesz rozliczał się z fiskusem. Można rozliczać się z fiskusem:
-kartą podatkową
-ryczałt
-księga przychodów i rozchodów
Decydujemy się też czy nasza firm będzie płatnikiem VAT /jeśli nasze obroty będą niższe niż 10 tys. euro/ to wówczas można zrezygnować z VAT. Jeśli przekroczymy te obroty to trzeba będzie płacić ten podatek. W urzędzie skarbowym musimy też zadeklarować, czy zamierzamy sami prowadzić księgowość, czy też powierzymy to zadanie licencjonowanemu biuru rachunkowemu. W przypadku gdy zamierzamy płacić VAT należy wypełnić druczek VAT-R oraz uiścić jednorazową opłatę w wysokości 152 zł.
ZUS
Wnioski o rejestrację w ZUS są uzależnione od tego czy firma będzie jedynym źródłem dochodu, czy też są inne dochody np. ze stosunku pracy. W pierwszym wypadku należy wypełnić druki zgłoszeniowe ZUA i ZFA w drugim ZCA. Należy zadeklarować na druku DRA jakie kwoty będą odprowadzane na poszczególne ubezpieczenia. Kwoty te nie mogą być niższe niż 60% średniej krajowej z ostatnich trzech kwartałów.
Bank
Niestety nie uda się prowadzić działalności gospodarczej bez rachunku bankowego. Za pośrednictwem rachunku bankowego trzeba płacić rachunki fiskusowi, chyba że ktoś rozlicza się wg karty podatkowej albo płaci podatki od dochodów z najmu. Należy powiadomić urząd skarbowy o posiadaniu rachunku. Każdy przedsiębiorca ma obowiązek:
-zawiadomić urząd skarbowy, właściwy ze względu na podatek dochodowy, o posiadaniu rachunku bankowego związanego z wykonywaną działalnością gospodarczą, a jeżeli ma więcej niż jeden rachunek, musi wskazać jeden z nich jako podstawowy i zawiadomić o tym bank, w którym rachunek ten jest otwarty, oraz urząd skarbowy
-zawiadomić właściwy urząd skarbowy oraz bank, w którym ma otwarty rachunek podstawowy, o posiadaniu rachunków w innych bankach
-zawiadomić banki w których ma otwarte inne rachunki, o nazwie i adresie banku, w którym ma otwarty rachunek podstawowy związany z wykonywaną działalnością gospodarczą
Uwaga
Od 1.01.2004 roku obowiązuje nowelizacja prawa działalności gospodarczej, która ułatwia procedurę rejestracyjną nowej firmy. Osoba chcąca założyć własne przedsiębiorstwo będzie mogła złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy tak jak to było do tej pory, wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (zwany “zgłoszeniem o dokonanie wpisu”( oraz zgłoszenia identyfikacyjne, których celem jest uzyskanie numeru NIP i numeru REGON. Obecnie dokonując zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej należy także określić przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej zgodny z PKD / Polską Klasyfikacją Działalności/.
Należy pamiętać, że w dalszym ciągu należy “udać się” do ZUS i banku /na zasadach jak wyżej/.

ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA
Organizując pracę przedsiębiorstwa, należy kierować się następującymi zasadami:

 Zasada optymalnego wykorzystania maszyn i urządzeń oraz nakładów pracy dla osiągnięcia jak najlepszego wyniku finansowego firmy.
 Zasada podziału pracy- specjalizacja pracy związana z umiejętnościami i wykształceniem pracowników
 Zasada koncentracji pracy- powtarzalność czynności jednej osoby.
 Zasada harmonii pracy- koordynacja pracy w miejscu i czasie, odpowiedni dobór ludzi, narzędzi i materiałów.
 Zasada ciągłości pracy (w każdy dzień, z wyjątkiem dniu ustawowo wolnych od pracy) i równomiernego tempa pracy.
 Zasada intensyfikacji pracy- odpowiednie wyposażenie techniczne stanowisk i odpowiednia organizacja, prowadzące do jak największej wydajności.
 Zasada kompleksowego działania- całościowe postrzeganie procesu pracy.
 Zasada indywidualizacji- przydział pracy według predyspozycji pracowników

Comments are closed.