Funkcje nauki o polityce

Funkcje nauki o polityce
Funkcja opisowa (deskryptywna, faktograficzna) – wiąże się z poszukiwaniem odpowiedzi na pytania: jaka była i jaka jest obecnie rzeczywistość polityczna. Stwierdza się tutaj istnienie zarówno zjawisk materialnych (np. partie polityczne) jak i świadomościowych (np. stereotypy narodowościowe).
Funkcja wyjaśniająca (eksplanacyjna) – wiąże się z udzieleniem odpowiedzi na następujące pytania: dlaczego, z jakiej racji i przyczyny, po co dane zjawisko (proces) w ogóle zaistniało lub dlaczego ma takie, a nie inne właściwości? Wskazuje się przy tym na związki przyczynowo -skutkowe, wyjaśnia się właściwości zjawisk w skali pewnej całości oraz wskazuje, czy i w jaki sposób dane właściwości przyczyniają się do jej funkcjonowania.
Funkcja przewidująca (prognostyczna) – związana jest z pytaniami: jak rzeczywistość polityczna będzie wyglądać w przyszłości albo kiedy określone zjawiska będą mieć miejsce?
Funkcja instrumentalna – wiąże się z udzieleniem odpowiedzi na następujące pytania: jakie podjąć konkretne działania (decyzje), aby osiągnąć zamierzony rezultat? Co należy zrobić, aby przewidywania dotyczące projektowanej rzeczywistości spełniły się (lub nie spełniły się)?
Funkcja instrumentalna politologii wiąże się z procesem decydowania politycznego. Dotyczy bowiem pytania: jakie należy podjąć decyzje i działania aby osiągnąć pożądane rezultaty polityczne lub co należy zrobić, aby przewidywania polityczne się spełniły? Tutaj ujawnia się polityka jako sztuka rozwiązywania zadań ryzykownych.
Funkcja aksjologiczna służy uzasadnieniu strategii i taktyki realizacji decyzji i działań politycznych. Każda decyzja ma swoich adresatów, musi więc być zrozumiała i akceptowana, jeśli ma przynieść oczekiwany przez decydentów skutek.

Comments are closed.