PROCESY POLITYCZNE

PROCESY POLITYCZNE
proces oznacza względnie jednorodną serię faktów i zjawisk powiązanych zależnościami przyczynowo- skutkowymi.

Częścią składową procesu politycznego są fakty i zjawiska polityczne.
Fakt polityczny to jednostkowe zdarzenie występujące w określonym czasie i miejscu.
Zjawisko polityczne oznacza zespół faktów, tworzących pewną klasę.
Fakt polityczny ma charakter bardziej konkretny – jednostkowy, zaś zjawisko polityczne – bardziej ogólny i problemowy.

Comments are closed.