HIGIENA PROCESU DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEGO I ŚRODOWISKA SZKOLNEGO

HIGIENA PROCESU DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEGO I ŚRODOWISKA SZKOLNEGO
W higienie procesu dydaktyczno – wychowawczego wyodrębnia się 4 funkcje. 1. Funkcja stymulacyjna – każde działanie wychowawcze stanowi określone bodźce dla ustroju dziecka. Rozumiemy ją jako celowe i przemyślane zabawy, gry, zajęcia wych. fiz. , które kierowane i nadzorowane przez nauczyciela pobudzają układ ruchu do intensywnej pracy i lepszego rozwoju. Aktywizowany aparat ruchu pobudza układ nerwowy na zasadzie sprzężenia zwrotnego , co sprzyja usprawnieniu i doskonaleniu czynności układu nerwowego oraz przyspiesza jego dojrzewanie. 2. Funkcja adaptacyjna – proces rozwoju, od chwili urodzenia , polega na ustawicznym przystosowaniu się do zmieniających się warunków, możliwości i wymagań. Jednym z celów oddziaływań wychowawczych jest doskonalenie i usprawnienie zdolności przystosowawczych dziecka. Adaptacja dziecka rozpoczyna się w rodzinie, kontynuuje ją przedszkole i szkoła. Przez adaptację należy rozumieć przystosowanie się do środowiska biologicznego i społecznego. Do działań o charakterze adaptacyjnym zaliczamy: kształtowanie odporności fizycznej, stopniowanie trudności w zajęciach, grach i zabawach, hartowanie psychiczne, indywidualizację opieki nad dzieckiem. 3. Funkcja profilaktyczna – do obowiązku nauczyciela należy troska o prawidłowy rozwój, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka. Na pierwszy plan wysuwa się profilaktyka czyli zapobieganie chorobom, wadom rozwojowym i wypadkom. 4. Funkcja kompensacyjna – polega na wyrównywaniu braków i odchyleń w zdrowiu i rozwoju dziecka wg planu zaproponowanego przez placówkę specjalistyczną społecznej służby zdrowia lub poradnię wychowawco – zawodową. Dobrze zorganizowane, usytuowane i wyposażone przedszkole czy szkoła zaspokaja potrzeby dziecka, zapewnia dostateczną przestrzeń , oferuje materiał i sprzęt zabawowy, ułatwia kontakt z rówieśnikami , eliminuje lub neutralizuje szkodliwości cywilizacyjne.

Comments are closed.