ISTOTA PROCESU DIEDZICZENIA

ISTOTA PROCESU DIEDZICZENIA
Naukę o dziedziczności nazywamy genetyką. Proces dziedziczenia polega na przekazywaniu potomstwu cech rodziców. Podobieństwo potomstwa do rodziców polega nie tylko na kolorze oczu, włosów czy kształcie nosa, ale także na podobieństwie wszystkich zasadniczych cech gatunku. Cechy człowieka zależą od „związków dziedziczności”, które nazywamy genami. Geny determinujące jedną cechę nazywamy allele. Każda cecha jest determinowana przez 2 allele, jeden pochodzący od matki, a drugi od ojca. Osobników posiadających dwa identyczne allele genu warunkującego wystąpienie danej cechy nazywamy homozygotą, a osobników mających dwa różne allele jako heterozygoty. Badania nad ustaleniem sposobu przekazywania cech organizmów z pokolenia na pokolenie prowadził Mendel. Badania Morgana pozwoliły na stwierdzenie, że geny mieszczą się w chromosomach. Chromosomy występują we wszystkich komórkach zawierających jądro. Każdy gatunek zawiera określoną liczbę chromosomów i nazywamy go kariotypem. Nowoczesne techniki badawcze umożliwiają dokładną identyfikację każdego chromosomu. Nośnikiem informacji genetycznej są kwasy nukleinowe. Występuje kwas dezoksyrybonukleinowy – DNA i rybonukleinowy RNA.

Comments are closed.