KRYRERIA OCENY ROZWOJU BIOLOGICZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY.

KRYRERIA OCENY ROZWOJU BIOLOGICZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY.
Ocena rozwoju jest nieodłącznym elementem badania lekarskiego profilaktycznego. Realizowanego w ramach bilansów zdrowia, i badań tak zwanych przesiewowych dzieci i młodzieży. Stwierdzenie odchyleń od norm rozwojowych kwalifikuje dziecko do grupy dyspanseryjnej i zobowiązuje do zaproponowania postępowania leczniczo-korekcyjnego lub rehabilitacji. *metody antropometryczne –oznacza się nimi wysokości, ciężar ciała, obwód klatki piersiowej, grubość podściółki tłuszczowej, pojemność życiową płuc i siłę mięśniową.. * metody porównawcze-wyróżnia się dwie metody porównawcze. -metoda wewnątrz osobniczego porównania cech morfologicznych, gdy relacje między cechami badanego dziecka ustala się przy użyciu wskaźników (np. test dojrzałości szkolnej). –metoda między osobniczego porównania cech, gdy cechy analizowanego dziecka można porównać z tabelami i normami rozwojowymi Tabele zawierają standardy i normy, obliczone jako średnie arytmetyczne cech dzieci i młodzieży z danego regionu i środowiska na podstawie badań reprezentacyjnych. Parametry badanego dziecka porównuje się z normami w tabeli, ustalając czy są wyższe czy niższe, czy rozwój jest przyśpieszony czy opóźniony. Ponieważ pojęcie normy jest względne, w tabelach podaje się przy normach wielkość odchylenia standardowego, która mówi o rozpiętości normy i jest miarą stopnia rozproszenia wokół średniej. Za przedział normy uznaje się najmniej jedno odchylenie. Synteza oceny rozwoju, opartą na standardach rozwojowych, daje wskaźniki wieku biologicznego. –metoda graficzna (metoda oceny rozwoju za pomocą wykresów graficznych Oparta jest ona na założeniu, że istnieją podobieństwa cech wymiennych. Najczęściej badane korelacje dotyczą wysokości i ciężaru oraz wieku kalendarzowego

Comments are closed.