Obszary badawcze Junga - Carl Gustav Jung

Obszary badawcze Junga - Carl Gustav Jung
Z perspektywy czasu patrząc można nakreślić pięć szerszych obszarów zainteresowań badawczych Junga.
1. Nadrzędnym dla całej metody Junga obszarem były badania fenomenologiczne, a w ich ramach badania sfery doświadczenia symbolicznego. Przedmiotem badań Junga były tu wytwory spontanicznej aktywności symbolicznej psyche i to zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i społecznym, historycznym […]

• Kiedy są nieważne umowy o wzajemnym zaufaniu

• Kiedy są nieważne umowy o wzajemnym zaufaniu
Gdy zostaje zawarta ugoda, której moca żadną ze str nie dokonuje swego świadczenia w chwili obecnej, lecz gdy str zawierzaja sobie wzajemnie, tam w pierwotnym stanie natury próżna jest taka ugoda, jeśli powstaje zasadna wątpliwość, czy druga str ją wykona. Jeśli natomiast istnieje moc współna nad obydwoma kontrahentami, która […]

: O innych prawach natury

: O innych prawach natury
• Trzecie prawo natury: Sprawiedliwość
Ludzie powinni dopełniać zawartych umów, bez czego umowy te są próżne i nie są niczym innym niż pustymi słowami.
To prawo natury jest źródłem i pierwowzorem sprawiedliwości. Gdzie nie została początkowo zawarta żadna ugoda, tam żadne uprawnienie nie zostało przeniesione i każdy człowiek ma prawo do każdej rzeczy, […]

O osobach, mocodawcach mocodawcach rzeczach uosobionych

O osobach, mocodawcach mocodawcach rzeczach uosobionych
• Osobą jest ten, czyje słowa labo działania są uważane bądź jako reprezentujące słowa lub działania innego czł lub jakiejś innej rzeczy, którym się je przypisuje zgodnie z prawdą lub fikcyjnie. Gdy te słowa lub czyny są przypisywane danemu człowiekowi jako jego własne, to nazywa się ona osobą fizyczną. Gdy […]

Autorzy koncepcji SGR SPOŁECZNA GOSPODARKA RYNKOWA

Autorzy koncepcji SGR SPOŁECZNA GOSPODARKA RYNKOWA
- teoretycy życia gosp. związani z kręgiem neoliberałów (freiburska szkoła ordoliberalizmu): Walter Eucken, Franz Böhm, Wilhelm Röpke, Alexander Rüstow, Alfred Müller-Armack.
Istnieją różne wersje teoret. i oparte na nich programy polityki gosp.; najbardziej spektakularny: pro-gram dla powojennych Niemiec Zach., opracowany przez Müllera-Armacka, a wprowadzony w ży-cie w 1948 r. przez […]

Aksjologia SGR: SPOŁECZNA GOSPODARKA RYNKOWA

Aksjologia SGR: SPOŁECZNA GOSPODARKA RYNKOWA
Proces gosp. ujmowany jest tu jako integralny element całego systemu społ.; stanowi mat. bazę, na której opierają się wart. pozagosp. Jej twórczym podmiotem jest człowiek! Gospodarce przysługuje „słuszna autonomia”. Por. ujęcie KDK (64): „Ruch gosp. powinien (…) rozwijać się wedle własnych metod i praw, ale w granicach porządku mor.”.
→ Fundamentem koncepcji […]

Państwo prowadzi też politykę społeczną (Gesellschaftspolitik), czyli taką, która wywiera wpływ na strukturę społwa.

Państwo prowadzi też politykę społeczną (Gesellschaftspolitik), czyli taką, która wywiera wpływ na strukturę społ-wa.
→ Wraz ze wzrostem dobrobytu państw Europy Zach. po II wojnie św. – nastąpiło przesunięcie akcentów w polityce socjalnej. Już nie przeciwdziałanie ubóstwu, bezrobociu, pomoc niepełno-sprawnym i zmarginalizowanym, ale inne sprawy wysuwają się na czoło.
→ Konkretne zadania nowej polityki społ. zależą od […]

Skrótowa formuła SGR: synteza wolności i spraw. społ. W popularnej interpretacji - wolność rezerwuje się dla GR; tymczasem ma ona regulować także ład w sferze socjalnej.

Skrótowa formuła SGR: synteza wolności i spraw. społ. W popularnej interpretacji - wolność rezerwuje się dla GR; tymczasem ma ona regulować także ład w sferze socjalnej.
→ Państwowa polityka socjalna nie może ograniczać, ale pobudzać samodzielność, odpowiedz., twórczą inicjatywę jedn. i różnych kręgów społ.
→ Jej drogowskazem ma być zasada pomocniczości, której trafnym skrótem jest formuła „pomoc […]

Państwo społeczne w koncepcji SGR prowadzi też politykę socjalną (Sozialpolitik) i politykę społeczną (Gesellschaftspolitik) ściśle związaną z PG.

Państwo społeczne w koncepcji SGR prowadzi też politykę socjalną (Sozialpolitik) i politykę społeczną (Gesellschaftspolitik) ściśle związaną z PG.
→ Twórcy SGR kładli wielki nacisk na współzależność tych polityk. Zresztą fundamentem SGR jest koncepcja integracji obszaru społ.-pol. i gosp. w pewną uporządkowaną całość. Celem jest rozwój takiego stylu życia, w którym człow. mógłby pozostać wolny, a jednocześnie […]

Cele i zadania PG: SPOŁECZNA GOSPODARKA RYNKOWA

Cele i zadania PG: SPOŁECZNA GOSPODARKA RYNKOWA
1. stworzenie takiego „porządku ramowego”, w którym rynek byłby dla poj. podmiotu bezp. dostęp-ny i na tyle atrakcyjny, aby wyzwolić jego inicjatywę i możl. twórcze. Na służbie tej idei pozostają konkretne zadania PG:
#możliwie pełne zatrudnienie, gdyż większość ludzi tylko przez ofertę swej pracy staje się uczestni-kami rynku; bezrobocie zawsze […]